ดูดวงออนไลน์

ดูดวงออนไลน์
ภาพรูปปั้นพระฤาษี ชีวกโกมารภัจจ์ ณ วัดพระแก้ว
 
๓. อุปฆาตกรรม กรรมที่ทำให้ตายก่อนอายุไข และวิธีป้องกัน

วันนี้จะขอนำเรื่องราวของกรรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่า "อุปฆาตกรรม" คือ กรรมที่มาตัดรอนก่อนวาระครับ หรือกล่าวกันโดยง่ายว่า ตายก่อนอายุขัยครับ เช่น ฟ้าผ่าตาย รถชนตาย เป็นต้น เมื่อวาระของกรรมที่เคยกระทำ
ไว้ในอดีตตามมา เป็นผลจากกรรมในอดีตชาตในข้อ ปาณาติบาต ในศีลข้อแรก คือการฆ่าหรือทำลายชีวิตของ
มนุษย์หรือ สัตว์อื่นให้ถึงแก่ชีวิต คือ การกระทำใดๆ ก็ตามที่เราได้กระทำไว้ให้เขาได้ตายก่อนเวลาอันควร
กรรมเหล่านี้จะส่งผลแก่เราแม้จะมีวิญญาณมาจองหรือไม่ก็ตาม แต่ส่วนมากจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมา
มักจะมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามจนถึงวาระที่บาปกรรมเก่าให้ผลนะครับ(บางกรณีบางคนก็ตายตามอายุขัยก็มีนะครับ)

การให้ผลของกรรมนั้น ในกรณีที่เป็นเศษกรรม คือได้ใช้มาหลายชาติหรือเกือบหมดแล้ว กับอีกกรณีคือ ได้กระทำ
สิ่งอันเป็นบุญกุศลเนืองๆ มามากแล้ว อุปฆาตกรรมจะมีผลลดลง อย่างเบาคือ การเจ็บป่วยทางร่างกาย อุบัติเหตุ
เจ็บเนื้อตัว ครับ ถ้าอย่างรุนแรงที่ให้ผลเต็มที่ในวาระที่หมดบุญมาช่วยแก้ไข เราก็จะเรียกว่า ชะตาถึงฆาต
แล้วนั่นเองครับ

บุคคลใดหากตายก่อนอายุขัยแบบนี้ ส่วนมากวิญญาณจะกลายเป็นสัมภเวสี หรือวิญญาณเร่ร่อน รอวาระจน
หมดอายุขัยครับ
ที่มักเห็นได้ทั่วไปในโลกมนุษย์ จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตายเหมือนคนธรรมดาปกติทั่วไป และหาก
แต่งตัวแบบไหนก็จะยังแต่งตัวแบบนั้นนะครับ เพราะจิตยังมอุปาทานความยึดถือตัวตนอยู่ ก็จะทรงสภาพเดิมไว้
นะครับ วิญญาณสัมภเวสีส่วนมากนั้นจะมีจิตเศร้าหมอง มีความทุกข์ใจกังวล เช่น จิตเป็นห่วงกังวล ยอมรับ
ความจริงไม่ได้ และไม่รู้อนาคตตนเอง เป็นต้น
แต่คนไทยเรานั้น โชคดีที่เกิดในแดนของพระพุทธศาสนา เพราะงานบุญ เกิดขึ้นบ่อยในทุกเขตแดนและ
หากบ้านไหนมีบุคคลเสียชีวิตก็จะนิมนต์พระมาทำพิธีและอุทิศส่วนกุศลไปให้ หากไม่มีกรรมปรามาสพระรัตนตรัย
หรือกรรมทำร้ายคุณบิดามารดา ก็จะสามารถรับบุญได้หากกำลังบุญมากพอก็จะสามารถเปลี่ยนภพภูมิไปเสวยบุญ
โดยไม่ต้องรอได้เหมือนกันครับ จากประสบการณ์ ส่วนมากวิญญาณมักจะได้โมทนาและได้ไปเกิดเร็วขึ้นครับ

สำหรับการที่เราจะทราบหรือไม่ว่า เมื่อใดอุปฆาตกรรมจะให้ผลนั้น ส่วนมากเราจะพอประเมิน และคาดการณ์ได้จาก
การพยากรณ์ ทำนายทายทัก หรือที่เรียกว่า การตรวจดวงชะตา หากหมอดูหรือผู้ให้คำพยากรณ์ มีความรู้เข้าใจ
ชัดเจนก็จะสามารถให้ช่วงเกณฑ์ชะตาในแต่ละปีได้ ว่าปีใดเป็นปีเคราะห์รุนแรง อย่างไรก็ดี การรู้นั้น รู้เพื่อให้เรา
ได้ไม่ประมาทต่อชีวิต จะได้เร่งรีบทำความดีนะครับ มากกว่าที่จะรู้แล้วกลัว จิตตก สร้างความทุกข์ใจครับ

วิธีต่ออายุหรือป้องกันอุปฆาตกรรม

ประการแรก หมั่นถือศีล ๕ ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ หรือให้มากที่สุดครับ และไม่ควรยินดีเมื่อได้ยินได้ฟังได้
เห็นบุคคล อื่นทำบาปครับ เพราะจะถือเป็นการน้อมใจร่วมโมทนาบาปกับเขาก็จะมีส่วนในกรรมนั้นๆ กับเขาครับ
หากรักษาศีล ได้บริสุทธิ์ ก็จะไม่มีกรรมใหม่มาช่วยเติมเชื้อเก่าครับ

ประการที่สอง ปีหนึ่งควรทำอย่างน้อย ๒ ครั้งนะครับ เช่น วันเกิดหรือวันสำคัญ โดยการจัดอาหารใส่บาตรแก่
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา และร่วมสร้างพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนา จากนั้น ก็ซื้อสัตว์ที่เขาจะฆ่านะครับ
เช่น ในตลาดสดที่มีปลาขายเป็นๆ หรือไปเห็นที่เขากำลังจับได้มา ก็ขอซื้อ เป็นต้น ถือเป็นการซื้อชีวิตสัตว์อื่น
ให้รอดพ้นจากการตายก่อนเวลา จากนั้นให้อุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว
ของเรานะครับ

สุดท้าย ขอให้หมั่นระลึกของพระรัตนตรัยและบุญความดีเสมอๆ ครับ จิตใจของเราจะได้มีความเคยชินต่อ
ความดีเบิกบาน เมื่อใดที่เกิดภัยมาก็จะสามารถไปสู่ดินแดนของความสุขได้ทันทีครับ

ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

ลงบันทึก วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๔