ดูดวงออนไลน์

ดูดวงออนไลน์
ภาพรูปปั้นพระฤาษี ชีวกโกมารภัจจ์ ณ วัดพระแก้ว
 
 
๑. การปฏิบัติตนเพื่อลดกระแสวิบากกรรมในปี ๕๒

ท่านวิทยาธรโสภัทร ได้เมตตาฝากมาถึงกลุ่มลูกศิษย์และผู้มีศรัทธาในความดีของท่าน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อลด
กระแสวิบากกรรมที่ปกคลุมมายังโลกมนุษย์

ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ จะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ท่านมักจะบอกเสมอว่าเหตุการณ์และภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตประเทศไทย
นี้ หลายต่อหลายครั้ง ก็ได้รับการบรรเทาและเลื่อนช่วงเวลาเลวร้ายออกไป ด้วยอำนาจบุญฤทธิ์และบารมีธรรมของ
พระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต ทั้งที่เปิดและที่ปิด ทั้งในเมืองและในป่า คอยช่วยเหลืออยู่ตลอด
เวลา จุดสำคัญคือว่า เราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อโลก ประเทศชาติ และตัวเราลดน้อยลงให้มากที่สุด
เพราะไม่เช่นนั้นกระแสเหล่านี้จะเป็นลูกโซ่ส่งแรงฝ่ายอกุศลสะสมต่อไป ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม โรคระบาด การเบียดเบียน คนไร้ศีลธรรมมีอำนาจ ข้าวยากหมากแพง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี กระแสวิบากกรรมส่วนตัวของแต่ละบุคคลก็ยังส่งผลแรงเป็นระยะๆ หลายๆ คน อาจรู้สึกหนักใจ เครียด
ทุกข์ใจ ไม่สบายใจขึ้นมาที่จิตใจเฉยๆ อย่างไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ร้อนรุ่มใจหาทางแก้ไม่ได้ ส่งผลถึงการดำเนินชีวิต
และการตัดสินใจ เพื่อเป็นการลดกระแสวิบากกรรมที่มากระทบตนเองและกันไม่ให้เราไปมีส่วนร่วมต่อกรรมใหญ่เหล่านี้
ขอให้ลูกศิษย์ทุกคน หมั่นปฏิบัติตนดังนี้

๑. ก่อนออกจากบ้านให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา บุญความดีที่เราตั้งจิตกุศลกระทำมาทั้งหมด
จากนั้นท่อง คาถาในใจ ว่า "พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง"

๒. ยามปกติว่างจากการพูดคุย ให้สติจับอยู่กับลมหายใจและภาวนา "พุธโธ ธัมโม สังโฆ" บ่อยๆ เมื่อใดที่จิตตึง
เครียด ไม่สบายใจ เศร้า หดหู่ ขุ่นเคือง ให้อุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาทันที

๓. หมั่นพิจารณาระลึกถึงความตายเสมอๆ เมื่อเหตุใดเกิดขึ้น ให้รู้ว่าโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ ร่างกายนี้
เป็นทุกข์ ความตายและความพรัดพรากเป็นของที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกนี้เป็นธรรมดา ให้ใจอยู่กับพระและ
บุญเพื่อความเป็นสุข

๔. หมั่นรักษาศีล ๕ เป็นปกติให้มากที่สุด หรืออย่างน้อยทุกวันพระ และทำทานเนืองๆ ให้จิตระลึกเกาะบุญกุศล
จนชิน (เช่น มอบเงินเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา, สงเคราะห์คนและสัตว์ที่เดือดร้อน, ทำบุญในพระพุทธศาสนา เป็นต้น)

๕. ก่อนนอนและตื่นนอนใหม่ๆ ให้ทบทวนทำในข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ แล้วจึงค่อยลุกจากที่นอน

เมื่อกระทำดังนี้เป็นเนืองๆ แล้ว กระแสวิบากที่ส่งผลเข้ามาทางอายตนะทั้ง ๖ ของเราจะบรรเทาเบาบางลงส่งผลให้มี
ความโล่งกายโล่งใจ มีความสุขใจได้มากและง่ายขึ้น การดำเนินชีวิตก็จะพบความสำเร็จ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ

อาจารย์วัชระ
ลงบันทึก ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑